Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Super Mario Star Scramble 2 Ghost Island

Super Mario Star Scramble 2: Ghost Island is a sequel of the popular mario fan game. Collect coins, jump from platform to platform, avoid ghosts and find the exit of the ghost island. Control Mario with ARROW keys. Much fun!

click to play game
Video Description:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét